List do rodziców

Szanowni Rodzice!

Konsorcjum organizacji pozarządowych "Bielańska Stonoga" stworzyło projekt, który ma na celu wyrównywanie szans edukacyjnych i społecznych dzieci w wieku 6-18 lat uczęszczających do szkół na terenie Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy, poprzez udział dzieci, rodziców i nauczycieli w działaniach projektu. Zamysł programu "Bielańska Stonoga" powstał w odpowiedzi na konkurs ogłoszony przez Biuro Pomocy i Spraw Społecznych Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy. W programie uczestniczą następujące organizacje pozarządowe działające na terenie Dzielnicy Bielany:

 • Stowarzyszenie Rodziców i Nauczycieli "Aktywna szkoła",
 • Stowarzyszenie Twórczych Pedagogów "Stara 4",
 • Fundacja Bene Vobis,
 • Stowarzyszenie "Mamy Czas",
 • Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej "Chomiczówka",
 • Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Zarząd Mazowiecki,
 • Uczniowski Klub Sportowy "G-8 Bielany".

Podstawowe założenia projektu:

 • zwiększenie frekwencji szkolnej, średniej ocen na koniec roku szkolnego oraz kompetencji społecznych u minimum 65% osób uczestniczących w programie poprzez udział w zajęciach wyrównujących szanse edukacyjne, zajęciach tematycznych, zajęciach specjalistycznych, zajęciach rekreacyjno-sportowych, zajęciach rozwijających zainteresowania,
 • wzrost poziomu sprawności fizycznej, możliwość wszechstronnego rozwoju opartego na zdrowej rywalizacji i zrównoważonym rozwoju fizycznym poprzez udział w zajęciach sportowo-rekreacyjnych,
 • zwiększenie kompetencji wychowawczych rodziców/opiekunów oraz wsparcie poprzez udział, w zajęciach profilaktycznych,
 • poprawa funkcjonowania dzieci pod kątem logopedycznym, postaw ciała, integracji sensorycznej poprzez udział w zajęciach specjalistycznych,
 • doskonalenie umiejętności życiowych dzieci - wyznaczanie celów i sposobów ich osiągania, radzenie sobie ze stresem, brakiem asertywności, doskonalenie empatii wobec rodziców i innych członków rodziny,
 • rozwijanie umiejętności podejmowania decyzji, budowanie więzi społecznych,
 • zwiększenie kompetencji nauczycieli i innych osób, które pracują z wyżej wymienionymi dziećmi lub młodzieżą (np. trenerzy sportowi, instruktorzy harcerscy) poprzez udział w szkoleniach podnoszących kompetencje zawodowe,
 • integracja społeczności lokalnej mieszkańców Bielan, w tym w szczególności Wawrzyszewa.

Prowadzone przez nas działania skierowane będą w szczególności do następujących placówek bielańskich:

 • Szkoły Podstawowej nr 209, al. Reymonta 25,
 • Gimnazjum nr 74, ul. Tołstoja 2,
 • Zespołu Szkół nr 56, ul. Fontany 1.

Powyższe działania będą realizowane w okresie od 01.09.2014 roku do 31.08.2016 roku. Projekt "Bielańska Stonoga" jest współfinansowany ze środków m. st. Warszawy.

Zapraszamy do udziału w projekcie!


Z poważaniem

Konsorcjum "Bielańska Stonoga"